hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop hoveniersacademie workshop
workshop
programma
inschrijven
meer lezen...
workshop
programma
inschrijven
meer lezen...
workshop
programma
inschrijven
meer lezen...
workshop
programma
inschrijven
meer lezen...

Kadertraining Voorman

Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman©
Kadertraining Voorman© is een opleiding voor medewerkers die op locatie het uitvoerende werk organiseren, collega's aansturen en klanten te woord staan. Deelnemers werken als voorman bij particuliere bedrijven of bij (semi-)overheidsdiensten.
 
Wanneer er behoefte is aan iemand om leiding te geven, wordt (bijna) automatisch de meest vakbekwame medewerker benoemd. Het lijkt een logische beslissing om een voorman op grond van zijn vakkennis te benoemen. In zijn nieuwe functie komt hij echter voor heel andere taken te staan. Een enkeling kan gebruik maken van aangeboren talenten, maar de meeste mensen moeten het leiding geven leren op het moment dat ze het eigenlijk al moeten kunnen.
 
De taak van een voorman: Zakelijk denken, kwaliteit leveren en service bieden aan de klant, de baas tevreden en collega-medewerkers gemotiveerd houden: Ga er maar aan staan!
 
De Kadertraining Voorman© kent de volgende leerdoelstellingen 

  1. De voorman is zich (opnieuw) bewust van zijn verantwoordelijkheden als leidinggevende. Hij weegt zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, kiest daarbij voor de specifiek eigen verantwoordelijkheden en vult zijn eigen functie opnieuw in. Als leidinggevende is hij zich bewust van zijn voorbeeldrol in de organisatie. 
  2. Het leiding geven gaat de voorman beter af. Hieronder vallen onder andere het geven van instructie, het motiveren van de medewerkers en het delegeren. De voorman kan beter en gemakkelijker taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan zijn medewerkers. 
  3. De voorman communiceert makkelijker en beter. Hij beheerst de basisregels van communicatie, heeft zijn communicatieve vaardigheden intensief getraind en laat dat duidelijk merken. 
  4. Het zakelijk denken van de voorman verbetert. Het bewustzijn van kosten en opbrengsten is (verder) ontwikkeld. Hij heeft inzicht in de relatie tussen kosten en opbrengsten van de te leveren diensten en producten. Daarnaast leert de voorman om bij het nemen van beslissingen de belangen van het bedrijf, die van de klant en die van de medewerkers (waaronder hijzelf) tegen elkaar af te wegen. 
  5. De voorman weet zichzelf en het bedrijf beter te presenteren. Zowel naar (potentiële) klanten, naar werknemers, naar bazen als naar andere bedrijven toe verbetert de persoonlijke presentatie. De voorman weet zijn boodschap helder over te brengen aan bazen en medewerkers en hij leert naar hen te luisteren. Hij wordt zich beter bewust van zijn eigen positie als schakel binnen het bedrijf en van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De voorman wordt een meedenker.

 Tijdens de eerste cursusdagen formuleert iedere deelnemer een of meerdere op zijn werksituatie afgestemde leerdoelstellingen.
 
De opbouw van de training
De Kadertraining beslaat in totaal twaalf gezamenlijke cursusdagen plus twee keer een bezoek op de werkplek. De twaalf gezamenlijke cursusdagen zijn verdeeld over de periode van januari 2021 tot en met november 2021.
 
Gedurende de tussenliggende periodes bouwt u als voorman routine op in uw nieuwe vaardigheden. Iedere deelnemer wordt gedurende de cursus twee keer op de werkplek bezocht. Op afspraak komt de cursusleider langs, maakt kennis met de leiding en collega’s en bespreekt de voortgang, het toepassen op de werkplek en de resultaten.
De eerste periode
De eerste periode bestaat uit vijf dagen, die verspreid gedurende drie maanden worden aangeboden. Eerst wordt gekeken naar de bedrijven en naar de werkzaamheden die in de bedrijven worden verricht. Dan komen we bij uw dagelijkse werk terecht. U krijgt zowel inhoudelijke kennis aangeboden, bijvoorbeeld over het organiseren van het werk op de werkplek, als vaardigheden op het gebied van leidinggeven en communicatie.
De tweede periode
De tweede periode bestaat uit zeven gezamenlijke cursusdagen, die in thema’s opgedeeld zijn: Eerst worden de ervaringen van de afgelopen periode besproken. Vervolgens kijken we vooruit en bepaalt iedere deelnemer zijn leerdoelen voor deze tweede periode. Dan volgen zeven dagen waarin o.a. het samenwerken met leiding, collega’s en klanten verder uitgediept wordt. De cursisten trainen in het omgaan met conflicten, het onderhandelen en het werken in teamverband. Ook staat in deze dagen het contact met klanten centraal.
 

Cursusprogramma

Werkwijze en inhoud van het dagelijkse programma worden afgestemd op de deelnemers, individuele ontwikkeldoelstellingen en de voortgang. Onderstaande programmaonderdelen vormen de basis van de cursus. Bijna alle onderwerpen komen gedurende meerdere dagen aan de orde.

Dag 1 Het bedrijf I

Introductie en kennismaking
U presenteert in het kort uzelf en vertelt iets over het bedrijf, de mensen die er werken, uw eigen werkplek en de werkzaamheden in algemene zin. Kennismaken vanuit een andere blik op ieders werk.
Presentatietechnieken
De deelnemers krijgen een aantal aanwijzingen die belangrijk zijn bij een presentatie. Iedere deelnemer kiest een cursusdag waarop hij 'zijn' bedrijf presenteert.
De functie van voorman
Hoe ziet uw functie eruit? Wat zijn uw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Aandacht voor de 'ideale' voorman. Welke kwaliteiten zet u als voorman in? 
Wat gaat u aanpakken?
Iedere deelnemer formuleert een eigen leerdoel waaraan hij de komende tijd gaat werken. Er wordt een stappenplan opgesteld, en er worden afspraken gemaakt over begeleiding.
Inleiding management
Wat is management, wat is een manager en wat zijn de belangrijkste taken. De voorman als manager. 

Dag 2 Het bedrijf II en de rol van een voorman 

Ervaringen
Vanaf vandaag starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Organisatie en omgeving
Het eigen bedrijf breder bekeken. Behandeld worden de ontwikkeling van een organisatie, de cultuur, de omgeving, de klanten en de doelstellingen van een bedrijf en de medewerkers. Er wordt gekeken naar hoe het bedrijf georganiseerd is, (de functieverdeling), het werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het bedrijf.
Het productieproces
Wat zijn de activiteiten van (groene) bedrijven? Stap voor stap wordt het proces behandeld van de totstandkoming van het product of de dienst. Aan de hand van hun functie-omschrijving vertellen de deelnemers welke rol zij hierin spelen. 
Het productieproces vormt een rode draad in de training. De behandelde onderwerpen zijn hieruit afkomstig, en komen daarmee direct uit het dagelijks werk van de cursisten.
Het dagboek van de voorman
Elke voorman krijgt een 'opzichtersdagboek' uitgereikt. Elke volgende cursusdag opent met het dagboek. Van daaruit (bekend terrein) wordt een verbinding gelegd met de leerstof (het nieuwe).
Omgaan met andere medewerkers
Training in het geven en ontvangen van leiding. Er zijn diverse stijlen van leiding geven. De cursisten trainen in het toepassen ervan in de verschillende situaties. 
Instructies geven
Bij het verdelen van het werk maakt de voorman duidelijk wat de bedoeling is. De manier waarop dat gebeurt staat centraal. Oefening in waarnemen en interpreteren.

Dag 3: Communicatie en leiderschap I

Ervaringen
Start van de cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Leiding geven en ontvangen
De voorman geeft leiding aan zichzelf. Eigen doelstellingen realiseren. Het ontvangen van leiding. 
De verschillende stijlen van leidinggeven
Worden besproken en vervolgens aan de hand van praktijksituaties getraind.
Overleg
In welke situaties pas je overleg als stijl van leiding geven toe? Hoe betrek je iedereen bij het werk en de gewenste  resultaten?
Overtuigen
In welke situaties past overtuigen als stijl van leidinggeven? Waarom is overtuigen soms zo lastig? Wat heeft die ander nodig om zich te laten overtuigen? Hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen)?
Motivatie
Het "stimoveren" in de praktijk gebracht. De voormannen oefenen met verschillende technieken om collega’s gemotiveerd aan het werk te krijgen.
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. De basisprincipes van communicatie worden getraind en toegespitst op het leiding geven en het ontvangen van jouw leiding.

Dag 4: Het kapitaal van het bedrijf

Ervaringen
Terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe?
Het kapitaal van het bedrijf
De financiële waarde van arbeid, machines en materialen, en hun kosten voor het bedrijf. Wat leveren zij het bedrijf op? Marges. Geld verdienen voor de zaak en de noodzaak van winst.
De rol van informatie in het bedrijf
Informatie verzamelen, selecteren en bewerken. Het toetsen van de betrouwbaarheid van informatie.
Welke informatie heeft de voorman nodig om zijn werk goed uit te kunnen voeren? En aan welke eisen moet die informatie voldoen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de informatie van de werkbriefjes? 
Hoe kan informatie zo worden vertaald dat tijdens het werk steeds de juiste mensen en middelen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn? 
Het plannen van het werk
De voorman krijgt een methode aangereikt waarmee hij zijn projecten kan plannen. Hiermee gaat hij vanaf deze week werken. 
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Vandaag train je het aanspreken en sturen op inzet, kwaliteit en prestatie.

Dag 5: Samenwerken en teamvorming

Ervaringen
Start met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Leiding geven en ontvangen
De voorman geeft leiding aan ‘zijn’ collega’s. Aansturen van collega’s in teamverband, positie kiezen, je houding bepalen en jezelf als leidinggevende in en voor de groep ‘neerzetten.’
De verschillende stijlen van leidinggeven
Bespreken en trainen van leidinggevend optreden in praktijksituaties, zoals bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden.
Samenwerken
Waar mensen in een groep samenwerken heeft ieder lid een eigen plaats, een eigen rol in de groep. Dat kan heel vruchtbaar zijn, maar het kan ook problemen opleveren. Regels voor een vruchtbare samenwerking.
Hoe kun je op zo'n manier met je mensen omgaan dat er een team ontstaat? 
Communicatie
Trainen van je sociaal-communicatieve vaardigheden. Sturen op samenwerking, verantwoordelijkheden en resultaten.
Denkwerk
Aan de hand van de zes denkende hoofddeksels wordt een systeem voor gestructureerd denken aangeboden.
Samenvatting en opstellen leerdoelen
Op de laatste dag van de eerste periode stelt de voorman leerdoelen op waarmee hij in zijn werksituatie aan de gang gaat. De leerdoelen hebben betrekking op één of meer onderwerpen die in de eerste periode zijn behandeld. 

Tweede Periode

Dag 6 & 7: Conflicten en onderhandelen I

Leerdoelen eerste periode
Terugblik op eerste deel en ieders ervaringen van de afgelopen periode. Wat ging goed en waar kan en/of moet het beter.
Omgaan met conflicten
Het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied en in de persoonlijke sfeer. Hoe gaat de voorman met conflicten om en op welke andere manieren kan dat?
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Een aantal praktische handreikingen waarmee discussies en onderhandelingen gevoerd worden. "Wat wil ik, wat wil de persoon tegenover mij en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken?"
Opstellen leerdoelen
Net als aan het einde van de eerste periode worden ook nu persoonlijke leerdoelen opgesteld voor de komende werkperiode.

Dag 8 & 9: Klanten-management

Ervaringen
Ook deze periode starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen tijd. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Klanten
Wat ‘moet’ en wat ‘kan’ een voorman met klanten? Omgaan met de verwachtingen van klanten, bedrijf, collega’s én voormannen. Het afwegen en kiezen tussen verschillende en soms tegengestelde belangen en doelen. 
Leiding geven en ontvangen
Een voorman geeft ook leiding aan klanten. Hoe coacht hij ‘zijn’ klanten tijdens de uitvoering van een project en/of werkzaamheden. 
Communicatie
In de omgang met klanten zet je als voorman de communicatieve vaardigheden van jezelf én de collega’s net even anders in. Helder communiceren van verwachtingen. Klanten uitnodigen om hun rol te vervullen in de samenwerking en bij te dragen aan het proces.
Het 'verkopen' van bedrijf en diensten
Hoe presenteren bedrijf en medewerkers zich naar buiten? Welke rol speelt de voorman hierin? Voorstellen aan klanten, presenteren van jezelf en de collega’s, klantvriendelijk werken en het verkoopgesprek. 
Meer- en minder werk
Oefenen in het maken van concrete afspraken (SMART)  met klanten. Grenzen stellen, bewaken en helder communiceren over de grenzen en (on)mogelijkheden. Nogmaals aandacht voor het onderhandelen. Oefenen met het presenteren en afspraken maken over meer- en minder werk.
Conflicten & onderhandelen II
Het oplossen van problemen met klanten. Hoe gaat de voorman met ‘lastige’ klanten om en op welke andere manieren kan dat?
Houden aan afspraken
Werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte en/of afspraken staan en toch ‘moeten’ gebeuren. Het beantwoorden van extra ‘vragen’ van klanten; “dat hoort toch gewoon bij de gemaakte afspraken...?”  Zo presenteert en bespreekt de voorman dit lastige onderwerpen.
De buren vragen...
“Meneer kunt u dat ook nog even doen en/of mijn snoeiafval meenenen?” Deze en andere praktijksituaties waarin burgers en omstanders je aanspreken of proberen te verleiden tot uitspraken en/of extra werkzaamheden. Grenzen stellen en ‘nee verkopen.’ 
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Opnieuw praktische handreikingen waarmee voorman en klanten discussies en onderhandelingen voeren. "Wat wil de klant, wat wil het bedrijf, wat is mijn positie en hoe kunnen we  gezamenlijk passende oplossingen bereiken?"
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Training actief luisteren, samenvatten, doorvragen, grenzen stellen, bewaken en onderhandelen.

Dag 10 & 11: Communicatie en leidinggeven II

Ervaringen
Wat waren je ervaringen? Wat paste je toe op het werk?
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Iedere deelnemers traint zijn communicatieve vaardigheden in het leiding geven.
De verschillende stijlen van leidinggeven
Herhaling van eerder besproken stijlen en die aan de hand van praktijksituaties kort trainen.
Delegeren
Waarom is delegeren zo moeilijk? Over het delegeren, loslaten en gedelegeerd krijgen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In deze situaties past delegeren.
Sociale vaardigheden voor gevorderden
Omgaan met mensen is (soms) een van de lastigste activiteiten. Daarom komen de technieken die in de training zijn behandeld hier nogmaals terug, inclusief de communicatie met lastige klanten en collega’s. 
Coachen als stijl van leidinggeven 
Het individueel begeleiden van collega's. Over leerstijlen, andermans bereidheid om te leren en te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander. Collega’s uitnodigen om (meer) initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Dag 12: Afsluiting van de training

Ervaringen
Voor de laatste keer tijdens deze training een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
In herhaling
Op verzoek passeren de belangrijkste zaken nog eens de revue.
Manager Voorwaarts Mars
Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf van de voorman? Aan de hand van een aantal vragen en discussies worden de te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke strategische keuzes kunnen gemaakt worden?
Zo kwam je de cursus binnen...
Terugblik op je leerdoelen, wat leerde je vooral?
En dit zijn de resultaten:
Over je leerstijl en de bereikte resultaten.
Levenslang leren 
Vandaag is je eerste dag na de cursus Kadertraining Voorman. Hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen? En wat zijn de leerdoelen voor komend jaar?
Afsluiting
Evaluatie en uitreiking van de certificaten.

 

meer lezen

Start van het bedrijf: zelfstandig pionieren

Hoveniersbedrijven starten vrijwel allemaal als zelfstandig vakspecialist (zzp-er)

De eerste jaren pioniert een startende hovenier hoe zoveel mogelijk opdrachten binnen te halen en uit te voeren. Afhankelijk van eigen voorkeur, ambitie en klanten ontwikkelt de pionier een bedrijfseigen stijl van werken. Gewapend met de juiste kennis en vaardigheden verovert het jonge bedrijf een eigen niche in de markt. Naast voorkeuren, ambities en klanten bepalen vooral de zakelijke keuzes de verdere ontwikkeling van het hoveniersbedrijf.

Aanbevolen workshops

Winst kan niet aan het toeval overgelaten worden

Een hovenier werkt niet voor niets

Het valt niet mee een goed inkomen uit een hoveniersbedrijf te halen. Daar kan elke zelf standige hovenier over meepraten; in veel 'groene' bedrijven is de winst structureel te laag. In dit artikel wordt het directe verband aangetoond tussen het inkomen van een hovenier en de prijzen waarmee een gerekend wordt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een hovenier niet voor niets werkt. De werkzaamheden van de hovenier/ondernemer moeten apart worden gehonoreerd.

Kwaliteit is gezamenlijke verantwoordelijkheid van hovenier en klant

Goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijk

Aan de tuin worden steeds grotere bedragen uitgegeven. Dit maakt het voor hoveniers aantrekkelijk om zich op de tuinmarkt te begeven. Om in dit dynamische wereldje klanten te binden en te houden is het leveren van en het zich onderscheiden in kwaliteit erg belangrijk. De klant kan aan die kwaliteit een steentje bijdragen.

Vooruit denken biedt arbeid zonder zorgen

Omgaan met arbeid (3)

De ene hovenier droomt van een bedrijf met veel personeel, de ander ligt er 's nachts wakker van. Werken zonder personeel is niet altijd eenvoudig, (veel) medewerkers in loondienst hebben evenmin. Niet voor niets wensen ondernemers elkaar soms veel personeel toe. Andere mensen voor je laten werken klinkt eenvoudiger dan het in de werkelijkheid wordt ervaren. Pakken toekomstdromen altijd anders uit, of zijn dromen bedrog?

De voorman kan niet meer meewerken

Inhoud functie verandert

Werkte een voorman vroeger nog gewoon mee met zijn ploeg, tegenwoordig heeft hij daar geen tijd voor. Er worden steeds meer verantwoordelijkheden naar zijn schouders gedelegeerd. Daarnaast wordt de werkdruk steeds groter door voortgaande bezuinigingen. Er is geen tijd om de nieuwe taken tijdens het werk met vallen en opstaan te leren. De voorman moet zelf serieus werk maken van zijn ontwikkeling. Een vereiste is dat hij hiervoor binnen werktijd tijd vrijmaakt.

Kwaliteit leveren en geld verdienen met een goede begroting

Werkomschrijving maakt projecten inzichtelijk

De praktijk van alledag. Een hovenier maakt een globale begroting en geeft de opdrachtgever een aanneemsom door. Eenmaal bezig valt het werk tegen. Het aantal begrote uren wordt al snel overschreden, de hovenier zet zijn werknemers onder druk. Er ontstaat stress en er worden fouten gemaakt. Het resultaat: de onderneming draait verlies, de opdrachtgever is ontevreden en het personeel zoekt ander werk. Hoogste tijd voor een andere aanpak.

Managementkwaliteiten partner beter benutten

Hoveniersbedrijf vaak onderdeel van woon/werkhuishouding

Een hovenier staat er nooit alleen voor. Een hoveniersbedrijf vormt vrijwel altijd een onderdeel van een woon/werkhuishouding, geleid door een managementteam van twee personen: de hovenier en zijn partner. Duidelijke afspraken binnen dit team zijn belangrijk. Niet alleen voor het resultaat van het bedrijf, maar ook voor de voldoening die beide leden van managementteam uit hun werk halen.

Administratie vormt hart van een goede bedrijfsvoering

Hovenier moet kiezen: spitten of schrijven

Nieuwe regelgeving maakt het voor een hovenier steeds moeilijker om zelf voldoende tijd en aandacht aan het eigenlijke vak te besteden. De toenemende administratieve druk betekent vaak een extra last op diens schouders. Vooral de combinatie van het ondernemerschap met de liefde voor het vak stelt menig zelfstandig hovenier voor de keuze: binnen of buiten werken?

Met concreet geformuleerde doelstellingen werk omzetten in winst

Elke wens kan worden gerealiseerd

In opdracht van klanten naar eigen inzicht mooie tuinen aanleggen of onderhouden. Op deze manier voor jezelf beginnen betekent vanuit liefde voor het vak kiezen voor een ambachtelijke beroepsuitoefening. Een keuze met gevolgen, zo blijkt uit het derde artikel over project-management. Het verband tussen doelstellingen, bedrijfsvoering en winst.

Ontwikkeling ondernemerschap: Pioniersfase

Elk hoveniersbedrijf start met pionieren

De hovenier-ondernemer pakt alles eigenhandig aan. Werkendewijs ontwikkelt de verse ondernemer een bedrijfseigen werkwijze. Daardoor heeft de pioniersfase een sterk vormend karakter. Zakelijk zijn er drie prioriteiten: voldoende betaald werk binnenhalen, de juiste marktwaarde voor de diensten vaststellen en een gedegen (project)administratie voeren. Een pionier kan vooral praktische informatie gebruiken over klanten werven, tarieven berekenen, offertes en opdrachtbevestigingen opstellen, werkbrieven en facturen schrijven.

Wie schrijft, die blijft

Onderbouwd calculatieloon basis gezond bedrijf

Een groenmanager is in eerste instantie bezig om geld te verdienen. Dat is immers het doel van een onderneming. In de hovenierspraktijk dreigt dit basisprincipe vaak op de achtergrond te raken. Als gevolg daarvan komen ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf niet vooruit. Een uiteenzetting van punten waarop een groene manager moet letten om van een ‘uit de hand gelopen hobby’ een gezonde groene onderneming te maken.

De kracht van het hoveniersbedrijf

Personeel & organisatie

Een geslaagd groenmanager maakt zichzelf overbodig. En kan ongeacht de tijd van het jaar rustig op vakantie naar de Bahamas. Een succesvol manager heeft vrijwel alle vakmatige werkzaamheden gedelegeerd. Hierdoor werkt de organisatie voor de manager in plaats van andersom. Een aantal richtlijnen voor het delegeren en opbouwen van een sterke organisatie.

Kiezen tussen ambacht en ondernemerschap

Het groeiende hoveniersbedrijf 

De ontwikkeling van een bedrijf is vergelijkbaar met die van een plant: het ontkiemt, groeit en ontwikkelt zich, knoppen worden bloemen en als het goed is werpt het eigen bedrijf zijn vruchten af. Al meer dan zeven jaar lang komen er in Nederland elke week tenminste twee nieuwe hoveniersbedrijven bij. De groenbranche telt inmiddels meer dan 7.000 bedrijven. De start van nieuwe bedrijven is praktisch niet te stuiten. Groeien de bomen werkelijk tot in de hemel?

Subsidie aanvragen bij Colland

U bent werkgever of werknemer en 

  • er is sprake van premiebetaling aan het fonds Colland Arbeidsmarkt door de werkgever.
  • en u hanteert of u valt onder één van de volgende cao’s: Bloembollengroothandel, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniersbedrijf, Open Teelten, Paddenstoelen.

Dan kunt u subsidie voor deze cursus aanvragen.

Planpresentatie bewijs van ondernemerskwaliteit

Ontwerpen samenspel tussen klant en hovenier

,,Hoe wordt de rand van de vijver nu precies afgewerkt? En, welke hoogte heeft u voor die haag in gedachte?’’ Vragen van een klant aan een hovenier tijdens de planpresentatie die niet gesteld mogen worden. De planpresentatie is de eerste gelegenheid voor een hovenier om zich te bewijzen. Onduidelijkheden roepen twijfels op over zijn kwaliteiten.

Van pionier tot manager

De ontwikkeling van een hoveniersbedrijf heeft voor een ondernemer tot gevolg dat zijn functie voortdurend verandert. De ondernemer/hovenier moet zich steeds nieuwe vaardigheden eigen maken. In de ontwikkeling van bedrijf én ondernemer zijn vier fases te determineren. Dit eerste van twee artikelen schetst de pioniers- en de managementfase.

Zakelijk leider zorgt voor continuïteit

Meegroeien met de ontwikkeling van een hoveniersbedrijf is een voortdurend leerproces. De inhoudelijke functie van een ondernemer verandert van pionier via manager tot zakelijk leider. Het is een persoonlijke en grensverleggende leerschool om van een eigen bedrijf een succes te maken. De kunst is om je voor elke fase de noodzakelijke vaardigheden eigen te maken, deze te kapitaliseren, over te dragen en tegelijkertijd jezelf te blijven.

Kwaliteit is mensenwerk

Betrokkenheid als garantie voor kwaliteit

Met de manier waarop de baas van een bedrijf met zijn werk omgaat hebben medewerkers, leveranciers en klanten dagelijks te maken. Een baas bepaalt door zijn eigen betrokkenheid hoe er gewerkt wordt en daarmee ook hoe de kwaliteit van het werk tot stand komt. Persoonlijke betrokkenheid vormt in alle werksituaties een natuurlijke garantie voor kwaliteit.

Op de klant afgestemd dienstenpakket zet tijd om in geld

Winst maken met tevreden klanten

Vakbekwaamheid is steeds vaker bijzaak in de strijd om het vertrouwen van de klant. Van een hovenier worden een extra inspanningen verwacht alvorens zijn bedrijf de opdracht krijgt een mooie tuin aan te leggen. De dienstverlening volledig afstemmen op het tevreden stellen van klanten is een belangrijk aspect van projectmanagement.

Een bedrijf krijgt de klanten die het verdient

Klantgerichtheid basis voor goede samenwerking

Soms verwachten klanten dat hun hovenier een kapitale tuin aanlegt binnen een beperkt budget. Een leuke uitdaging of een klant om hoofdpijn van te krijgen? Kritische klanten maken hoveniers voorzichtiger, de angst voor fouten neemt toe. Geen prettig klimaat om in te werken. Een klantgerichte houding met veel aandacht voor menselijke verhoudingen en details voorkomt een bij voorbaat verloren strijd.

Machtig wapen tegen vermeende concurrentie

Kwaliteit van dienstverlening

In de praktijk blijkt dat er bij een verbetering van de dienstverlening automatisch een beter product (tuin of groenvoorziening) ontstaat. Hierdoor onderscheidt het hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf zich van anderen en krijgt vermeende concurrentie het nakijken.

Als de eerste dient het duidelijk te zijn wat er precies onder kwaliteit moet worden verstaan. Daarbij onderscheiden zich twee zaken: het product en de dienstverlening.

Kwaliteit van het product

Eigen kracht biedt de beste kwaliteitsgarantie

Afspraken met klanten maken en samen nakomen is ook kwaliteit

De steeds maar groeiende belangstelling voor de tuin veroorzaakt veel beweging in de markt. Dagelijks verschijnen er nieuwe hoveniersbedrijven op de markt. Opdrachtgevers kunnen kiezen uit naar schatting circa 5.000 verschillende aanbieders van hovenierswerkzaamheden. Hoveniers moeten zich daarom onderscheiden in kwaliteit. Dat vraagt een grote verantwoordelijkheid van zowel klant als opdrachtnemer. Geloven in eigen kracht, daar gaat het om.

De baas in het hoveniersbedrijf verdient ook een belegde boterham

Een meester en twee gezellen

In het eigen bedrijf kiest de baas voor het ambachtelijke hoveniersbedrijf óf voor een bestaan als ondernemer. In het eerste geval werkt hij volop buiten mee, in het tweede vereist de organisatie van het werk de meeste aandacht. Voor beide bedrijfstypen geldt dat er brood op de plank moet komen. In dit artikel wordt beschreven hoe de baas in het ambachtelijke hoveniersbedrijf een goede boterham verdient.

Ontwikkeling van het bedrijf: de eerste medewerkers

Met de komst van de eerste medewerkers ontwikkelt de bedrijfsorganisatie zich als een ambachtelijk gilde-model

De zelfstandig vakspecialist leidt als meester-hovenier talentvolle (jonge) hoveniers werkendewijs op. In het begin werkt de hovenier- ondernemer zoveel als mogelijk is buiten mee. Klanten bezoeken, ontwerpen, tekenen, calculeren en de uitvoering van de projecten voorbereiden, gebeurt deels ook tijdens avonden en weekenden.

Plantnaamgeving is geen potjeslatijn

Elke dag rollen ze uit de mond van de vakman, de wetenschappelijke plantennamen. Maar weet deze ook precies wat hij zegt of is het meer potjeslatijn? Waar komt de naamgeving van de soorten vandaan en wat betekenen de namen?

Indien u geabonneerd bent op Tuin& Landschap kunt hier het hele artikel lezen.

 

Ontwikkeling ondernemerschap: Managementfase

Het steeds opnieuw inschatten van de hoogste marktwaarde is een blijvend vraagstuk

Ontwikkeling medewerker: Vennoot/Partner

Naast de organisatie van de huishouding en de praktische zorg voor de eventuele kinderen neemt de partner veel ondersteunende taken voor haar* rekening. Zij is een mogelijk-maakster. Terwijl de hovenier op pad is, verzorgt de partner de financien, staat klanten te woord, doet de administratie, behartigt personele zaken, opleidingen en organiseert een veelheid aan 'losse eindjes'. Door haar inzet en organisatorische kwaliteiten vormen privé en zaak een organisatorische eenheid als woon/werkhuishouding. De verantwoordelijkheid van deze (drie)dubbel-functie weegt soms zwaar.

Het middelgrote hoveniersbedrijf met 4-10 medewerkers

Verder groeien dan 4 medewerkers in dienst vereist meer en duidelijk gestructureerde sturing om alle activiteiten in goede banen te leiden

De manager delegeert steeds meer operationele taken. Zelf gaat hij opdrachten binnen halen en daarnaast (nog) meer ondernemen en netwerken om het bedrijf sterker in de markt te positioneren. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en organisatie van de projecten laat de ondernemer over aan een calculator - werkvoorbereider en een voorman-uitvoerder.

Aanbevolen workshops en cursussen

Vijfentwintig jaar plantenkennis in een lijvig vademecum

Van Arie Koster is het Plantenvademecum voor tuin, park en landschap verschenen. Deze opvolger van de succesvolle Vademecum Wilde Planten (1993) is nu uitgebreid. Ruim 1000 planten zijn aan het naslagwerk toegevoegd. Een CD-rom met gebruiksfuncties, effecten van groen en praktische beheertips maakt de informatie voor de groenman compleet. 

Indien u geabonneerd bent op Tuin& Landschap kunt hier het hele artikel lezen.

Ontwikkeling ondernemerschap: Leiderschapsfase

Om meer mensen aan het werk te houden, is meer voorbereiding en organisatie nodig

Ontwikkeling medewerkers: Calculator-Werkvoorbereider

Ieder project wordt als eerste door een calculator - werkvoorbereider “in gedachten” uitgevoerd. Hij/zij beschrijft de benodigde werkzaamheden, machines en materialen en maakt een inschatting van de benodigde inzet. Vraagt inkoopprijzen aan en berekent van ieder project een kostprijs en werkt de uiteindelijke vraagprijs uit in een passende offerte. Een goede calculator - werkvoorbereider vervult een spilfunctie in het hoveniersbedrijf. Met relevante informatie ondersteunt hij leidinggevende èn uitvoerende medewerkers bij hun werkzaamheden.

Stabiele basis: het hoveniersbedrijf met meer dan 10 medewerkers

Naarmate het bedrijf meer en grotere projecten uitvoert, delegeert de ondernemer steeds meer verantwoordelijkheden

Ontwerp, aanleg en onderhoud groeien uit tot eigen disciplines met gespecialiseerde medewerkers. Ook de bedrijfsvoering ontwikkelt zich steeds professioneler. Marketing, financiën, administratie en de hrm - taken vergen met elkaar een inzet van meer dan een full-time arbeidskracht, tenminste 5 dagen per week, circa 1.200, oplopend tot meer dan 2.000 uur per jaar.

Ontwikkeling Ondernemerschap: Continuïteitsfase

Medewerkers de ruimte geven om hun persoonlijke stijl en aanpak te ontwikkelen, loslaten en afstand nemen

Met het delegeren van voorbereiding- en managementtaken is het voor de ondernemer belangrijk om zijn organisatie als het ware open te stellen voor invloeden van anderen. Hij geeft medewerkers de ruimte om hun persoonlijke stijl en aanpak te ontwikkelen, laat zelf de vertrouwde werkwijze los en neemt afstand.

Ontwikkeling medewerkers: Ontwerper/tekenaar

U nodigt klanten uit om hun ruimte aan uw creativiteit toe te vertrouwen. Gaat met hen een dialoog aan. Bespreekt hun verwachtingen, inventariseert de wensen en mogelijkheden. Ervaart hoe u in het kennismakingsgesprek het vertrouwen van klanten wint en stelt voor om hun ideale tuin te creeëren. Met die (betaalde) opdracht gaat u aan de slag. Conform afspraak en binnen het beschikbare urenbudet ontwerpt u een origineel en gedegen tuinplan. U beschikt over de vaardigheden om dit ontwerp optimaal te visualiseren.

Ontwikkeling medewerkers: Management-assistent

Als management-assistent levert u een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsvoering. In nauwe samenwerking met de leiding geeft u vorm en inhoud aan het functioneren van het bedrijfsbureau / kantoor. Namens het bedrijf onderhoudt u contact met klanten, leveranciers en collega-medewerkers. Voortdurend biedt u een passende inzet van uw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Met relevante informatie adviseert u directie èn uitvoerende medewerkers bij hun werkzaamheden. Als vraagbaak bent u ieders steun en toeverlaat. Steeds opnieuw komt het er op aan alle zaken goed voor elkaar te hebben.

Ontwikkeling medewerkers: Bedrijfsleider

De in het bedrijf aanwezige vakkennis en ervaring vertegenwoordigen (veel) geld. Welke mogelijkheden zijn er om optimaal gebruik te maken van deze waarden? Hoe organiseert u bedrijf en werk (en alles wat er bij komt kijken) zodanig dat klanten, medewerkers en uzelf tevreden zijn? Namens de directie leidt u de dagelijkse gang van zaken. De bedrijfsleider bewaart overzicht, stuurt op hoofdlijnen de voortgang van projecten, zowel in voorbereiding, uitvoering als bij afronding en nazorg. Werkt intensief samen met directie, staf en kadermedewerkers.

Ontwikkeling medewerkers: Uitvoerder

Een uitvoerder beschikt over een relatief kort tijdsbestek om krachtig en effectief leiding te geven. Hij* verdeelt de verantwoordelijkheden tussen zichzelf, de uitvoerenden en stafmedewerkers. Steeds opnieuw, in een relatief kort tijdsbestek, motiveert hij collega’s, staat klanten te woord, plant, organiseert en regisseert de uitvoering van projecten. Al naar gelang de situatie en de behoefte stemt hij zijn persoonlijke inzet af op mens en resultaat. In staat om intensief, gedreven, resultaatgericht en met plezier te functioneren. Tijd is in alle opzichten beperkt en kostbaar.

Ontwikkeling medewerkers: Voorman

Met collega’s, bestek, tekeningen, machines en materialen er op uit trekken om ergens een tuin te maken. Steeds op een andere locatie een tijdelijke werkplek inrichten. Iedere werkdag vooruit denken en de meest logische werkvolgorde bepalen. Overzicht krijgen, structuur in het werk aanbrengen én vasthouden. Inschatten hoeveel uren u en de collega’s nodig hebben voor uiteenlopende werkzaamheden. Plannen wanneer welke machines nodig zijn. Tijdig afroepen van materieel en materiaal.

Ontwikkeling medewerkers: Vakbekwaam hovenier

Als vakbekwaam hovenier specialiseert u zich in aanleg, onderhoud of een andere vaktechnische discipline. Of u ontwikkelt zich tot een allround vakbekwaam hovenier die breed inzetbaar is. Een ontwikkeling waar in de praktijk (gemiddeld) een jaar of zeven voor nodig is. In deze periode leert u eigenhandig de meest voorkomende technische vraagstukken adequaat op te lossen. U doet praktische ervaring op met een steeds vernieuwend sortiment materialen en producten. Herkent een 1000-tal plantensoorten en variëteiten aan hun kenmerken.

Ontwikkeling medewerkers: Hovenier

De praktische veelzijdigheid van het hoveniersvak en de vrijheid van het buitenwerk spreken je aan. Werkendewijs bekwaam je je in het aanleggen en onderhouden van tuinen. Collega’s wijzen je op de fijne kneepjes van het werk. Door je inzet en leergierigheid beheers je steeds meer vaktechnische vaardigheden en ontwikkelt geroutineerd tempo in de dagelijkse werkzaamheden. Je bekwaamt jezelf in het herkennen van de planten die je in de tuinen tegenkomt. Tijdens het planten en verzorgen, ontdek je wat planten nodig hebben om optimaal te groeien en bloeien.

inschrijven voor de workshop

Inschrijven voor deze workshop

Bij voorkeur uw mobiele nummer.
Bij voorkeur uw mobiele nummer.

Belangrijk!!   Na het versturen ziet u op uw scherm een bevestiging van uw inschrijving. Verschijnt de bevestiging niet, controleer dan de ingevulde velden. Fout- of niet ingevulde velden worden in rood aangegeven.

Cursusgegevens

Workshop: Kadertraining Voorman
Aantal dagen:
12
Max. aantal deelnemers:
10
Kosten:
€ 4.100,-
Wanneer:
donderdag 17 maart 2022
donderdag 31 maart
donderdag 21 april
donderdag 12 mei
donderdag 19 mei
donderdag 15 september
donderdag 29 september
donderdag 20 oktober
donderdag 3 november
donderdag 1 december
donderdag 8 december
donderdag 15 december 2022
Locatie:
Gasterij De Os en Het Paard te Deil